Chứng khoán phái sinh là gì?

Là công cụ tài chính có giá trị được xác định từ giá trị của một tài sản cơ sở.

Dưới dạng hợp đồng/thỏa thuận quy định về quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với mức giá thỏa thuận trước được thiết lập cho một giao dịch sẽ diễn ra tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang