Các ngưỡng cảnh báo khi tài khoản vi phạm tỷ lệ kí quỹ

 • Trung tâm lưu kí chứng khoán (VSD) thiết lập các ngưỡng cảnh báo theo ba (03) cấp độ dưới đây để thực hiện giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản kí quỹ trên từng tài khoản của Quý khách trong phiên giao dịch:
  • Cảnh báo mức độ 1: khi tỷ lệ sử dụng tài sản kí quỹ đạt ngưỡng 80%
  • Cảnh báo mức độ 2: khi tỷ lệ sử dụng tài sản kí quỹ đạt ngưỡng 90%
  • Cảnh báo mức độ 3: khi tỷ lệ sử dụng tài sản kí quỹ đạt ngưỡng 100%
 • MBS thiết lập 3 ngưỡng cảnh báo để giám sát tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ tại công ty như sau:
  • Tỷ lệ ký quỹ duy trì: 70%
  • Tỷ lệ call: 70%
  • Tỷ lệ xử lý: 80%

Các tỷ lệ này sẽ thay đổi trong từng thời kỳ phù hợp với quy định của CQQL và thực tế thị trường.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang