Nếu giá thị trường biến động, Quý khách có phải nộp thêm ký quỹ không?

Do giá trị ký quỹ yêu cầu thay đổi theo giá thị trường, nên nếu tỷ lệ giữa Giá trị ký quỹ yêu cầu/ Giá trị ký quỹ hợp lệ vi phạm ngưỡng duy trì tại MBS hoặc ngưỡng cảnh báo mức độ 1 tại VSD thì Quý khách sẽ phải nộp bổ sung ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế để đảm bảo tỷ lệ trên trở về dưới ngưỡng duy trì tại MBS.

VD:

Giả sử: Khách hàng A ban đầu nộp 180 tr để làm tài sản ký quỹ, Tỷ lệ ký quỹ duy trì tại MBS và VSD là 80%. Giá của HĐTL VN30F1708 giảm từ 1220 xuống còn 1200:

  • Giá trị ký quỹ yêu cầu ban đầu: = 13%*10*1200*100.000 = 156.000.000
  • Tài khoản phát sinh khoản lỗ = (1220 - 1200) *10 *100.000 = 20.000.000
  • Giá trị ký quỹ yêu cầu của TK: = 156 tr + 20 tr = 176tr
  • Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ = 176/180 = 97,77% (> mức duy trì tại MBS và VSD)

=> Khách hàng A cần nộp thêm 40.000.000 đồng để đưa tỷ lệ ký quỹ về mức duy trì

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang