Các loại ký quỹ?

  • Ký quỹ ban đầu (IM): là việc ký quỹ trước khi giao dịch.
  • IM = giá HĐ mua/bán * hệ số nhân HĐ * số lượng HĐ mua/bán * tỷ lệ ký quỹ
  • Ký quỹ duy trì (MM): là số dư tối thiểu mà nhà đầu tư phải đảm bảo trên tài khoản ký quỹ trong quá trình duy trì vị thế.
  • Yêu cầu ký quỹ bổ sung (VM): đối với NĐT khi tổng giá trị tài sản ký quỹ giảm xuống thấp hơn mức ký quỹ duy trì yêu cầu hoặc số dư tiền gửi ký quỹ xuống dưới mức ký quỹ duy trì bằng tiền.
  • Được rút bớt nếu giá trị ký quỹ của nhà đầu tư tăng lên nhưng vẫn phải đảm bảo giá trị ký quỹ còn lại sau khi rút không được thấp hơn mức Ký quỹ Ban đầu

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang