Mở tài khoản giao dịch Trái phiếu riêng lẻ có mất phí mở tài khoản hay phí duy trì tài khoản không?

  • Khách hàng mở TKGDCK tại MBS hoàn toàn miễn phí mở tài khoản và miễn phí duy trì tài khoản.
  • Giao dịch TPRL tại MBS được thực hiện trên tài khoản thông thường (tiểu khoản 1).
  • Ví dụ:
    • TKGDCK của KH tại MBS là 005C222222
    • Tài khoản thông thường (tiểu khoản 1) là 005C2222221
    • Tài khoản ký quỹ (tiểu khoản 8) là 005C2222228

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang