Ngày đáo hạn của Trái phiếu riêng lẻ là gì? Nếu tôi giữ Trái phiếu riêng lẻ đến ngày đáo hạn thì có thể chuyển nhượng được không?

Ngày đáo hạn là ngày mà tổ chức phát hành phải mua lại trái phiếu. Trong thời gian nắm giữu trái phiếu riêng lẻ, việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi trái phiếu còn hạn- chưa đến ngày đáo hạn mới được chấp nhận.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang