Ngày đáo hạn CW có nghĩa là gì? Nếu tôi giữ CW đến ngày đáo hạn thì tôi có bán được không?

  • Ngày đáo hạn là ngày hiệu lực cuối cùng của Chứng quyền.
  • Nếu Quý khách nắm giữ CW đến ngày đáo hạn, Quý khách sẽ được nhận lãi chênh lệch bằng tiền mặt giữa giá thanh toán chứng quyền tại ngày đáo hạn và giá thực hiện của chứng quyền.

Trong đó:

  • Giá phát hành: Khoản chi phí nhà đầu tư bỏ ra để sở hữu chứng quyền
  • Giá thanh toán chứng quyền: Trung bình giá 5 phiên giao dịch trước ngày đáo hạn của chứng khoán cơ sở
  • Giá thực hiện của CW: giá xác định trước tại thời điểm mua CW và không đổi theo thời gian
  • Trường hợp Giá thanh toán < Giá thực hiện, giá trị CW là 0, Quý khách sẽ không nhận được bất kỳ giá trị gì từ CW.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang