Cách thức giao dịch chứng quyền trên sở giao dịch chứng khoán như thế nào?

Thời gian giao dịch, phương thức khớp lệnh, lệnh giao dịch, nguyên tắc xác định giá, đơn vị giao dịch tương tự như cổ phiếu. Tuy nhiên, có một số quy định điển hình khác với giao dịch cổ phiếu như sau:

Đơn vị yết giá: 10 đồng cho tất cả các mức giá của CW Giá trần/ sàn của CW trong ngày giao dịch; căn cứ vào biên dộ dao động giá của CKCS, và được xác định theo công thức:

Giá trần/sàn của CW = giá tham chiếu CW +/- biên dộ dao động giá của CKCS/tỷ lệ chuyển đổi.

Ví dụ: Nhà đầu tư đang sở hữu chứng quyền mua của cổ phiếu VNM (tỷ lệ chuyển đổi 5:1) giá đóng cửa của chứng quyền mua ngày hôm trước là 2.000 đồng và giá đóng cửa của cổ phiếu VNM là 200.000 đồng

Biên độ dao động giá của cổ phiếu VNM = 200.000 x 7% = 14.000 đồng

Mức giá trần/sàn của chứng quyền mua trong ngày giao dịch được xác định như sau:

Giá trần của CW = 2.000 + 14.000/5 = 4.800 đồng

Giá sàn của CW = 2.000 – 14.000/5 = -800 đồng

Tuy nhiên theo quy chế giao dịch của sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, mức giá tối thiểu của CW là 10 đồng, nên giá sàn của CW trong trường hợp này là 10 đồng.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang