Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu MWG - CTCP Thế giới Di động

Ngày đăng: 25/02/2019

Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu MWG của CTCP Thế giới Di động với giá mục tiêu 105.700 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu tương ứng với P/E forward khoảng 12,7 lần. 

Mặc dù thị trường di động đã trở nên bão hòa, tuy nhiên tiềm năng tăng trưởng trong 2019 của MWG vẫn còn lớn với động lực chính đến từ hiệu quả hoạt động của chuỗi Điện Máy Xanh. 
- Thị trường điện máy duy trì khả quan nhờ thu nhập cải thiện và tỷ lệ đô thị hóa ngày càng cao. 
- Tiếp tục chuyển đổi cửa hàng TGDĐ thành ĐMX/ĐMX mini bên cạnh việc mở mới cửa hàng ĐMX/ĐMX mini, đồng thời thay đổi cách sắp xếp, đảm bảo tăng trưởng bình quân 30%/cửa hàng. Dự kiến đến 2019 có khoảng 900 cửa hàng ĐMX/ĐMX mini, tăng 150 cửa hàng so với thời điểm cuối năm 2018.  Đẩy mạnh mở rộng mô hình chuẩn tại các cửa hàng chuỗi Bách Hóa Xanh và nhân rộng hệ thống trên toàn quốc.  

Ẩn