1.    Hồ sơ bao gồm

 • Xác nhận số dư có cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu (trường hợp chứng khoán đã lưu ký).
 • Tài liệu chứng minh việc đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với các đối tượng phải thực hiện công bố thông tin khi chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.
 • Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ được biếu, tặng, cho chứng khoán (trường hợp bên nhận biếu, tặng, cho là cá nhân) theo quy định Thông tư  111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước).
 • Ngoài ra tùy từng trường hợp bổ sung thêm các hồ sơ sau:
 • Đối với thừa kế theo di chúc:
  • Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (Mẫu 16B/ĐKCK);
  • Bản sao giấy chứng tử của những người đã mất (đối với trường hợp nhận thừa kế);
  • Bản sao hợp lệ Di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  • Văn bản khai nhận hoặc từ chối nhận di sản của những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc;
  • Văn bản phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp di chúc không ghi rõ số lượng chứng khoán (Lưu ý: Trong văn bẳn phân chia di sản thừa kế có câu chuyển khoản toàn bộ số dư tiền, số dư chứng khoán và Quyền phát sinh);
  • Bản tường trình quan hệ nhân thân (đối với trường hợp nhận thừa kế);
  • Photo công chứng CMND của người có liên quan trong bản tường trình quan hệ nhân thân (đối với trường hợp nhận thừa kế).
 • Đối với thừa kế theo Pháp luật:
  • Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin về hàng thừa kế của người để lại thừa kế (vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi…) và cam kết về tính chính xác của các thông tin kê khai trong bản tường trình, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh tranh chấp;
  • Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (trường hợp có nhiều người trong diện được nhận thừa kế)/văn bản khai nhận di sản thừa kế (trường hợp chỉ có một người trong diện được nhận thừa kế) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Bản sao hợp lệ Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (trường hợp người nằm trong diện thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế)/văn bản ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế (trường hợp những người nằm trong diện thừa kế ủy quyền cho người khác) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán và Văn bản của Thành viên nơi bên để lại thừa kế mở tài khoản gửi VSD xác nhận về số dư chứng khoán lưu ký và 
  • Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (Mẫu 16B/ĐKCK);
  • Bản sao giấy chứng tử của những người đã mất (đối với trường hợp nhận thừa kế);
  • Photo công chứng CMND của người có liên quan trong bản tường trình quan hệ nhân thân (đối với trường hợp nhận thừa kế).
 • Đối với trường hợp cho biếu tặng, chuyển quyền sở hữu chứng khoán
  • Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các bên biếu, tặng cho (Mẫu 16A/ĐKCK) kèm theo giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên tặng cho (bản sao hợp lệ);
  • Hợp đồng biếu, tặng, cho chứng khoán có xác nhận của cơ quan công chứng;
  • Nếu người nhận quà tặng là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

 

2.    Các bước thực hiện

 • Khách hàng đến trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch cua MBS để làm thủ tục và được hướng dẫn tư vấn.
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang