1.    Thao tác thực hiện quyền:

  • Áp dụng đối với Quý khách hàng của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã đăng ký sử dụng Dịch vụ thực hiện quyền trực tuyến của MBS.
  • Quý khách hàng vào menu Giao dịch khác/Thực hiện quyền:

  • Quý khách hàng nhấn nút "Tìm kiếm"  để hệ thống hiển thị những quyền chưa thực hiện có trong tài khoản của Quý khách hàng, sau đó lựa chọn và nhấn chuột vào quyền muốn thực hiện.

  • Hiện nay, MBS cho phép Quý khách hàng được chuyển tiền đăng ký mua từ tài khoản dịch vụ khác của chủ tài khoản. Quý khách hàng lưu ý, trường Tài khoản chuyển tiền luôn phải chọn 1 tiểu khoản xác định, không để mặc định All để hệ thống không xác nhận được tiểu khoản chuyển tiền, gây lỗi không thực hiện được quyền.
  • Số cổ phiếu đăng ký là số lượng cổ phiếu quyền mua mà Quý khách hàng muốn mua, tối đa bằng “Số được mua”. Sau khi Quý khách hàng điền thông tin về Số cổ phiếu đăng ký, số tiền nộp sẽ được hệ thống tự động hiện thị bên cạnh.

  • Quý khách hàng nhập số lượng quyền muốn mua, sau đó nhập tọa độ ma trận, mã PIN rồi nhấn nút "Đăng ký"  để thực hiện quyền, hoặc nhấn "Huỷ"  để hủy quyền đang thực hiện, hoặc nhấn "Quay lại" để quay lại màn hình trước đó
  • Khi thực hiện quyền mua, trên tài khoản đăng ký của Quý khách hàng phải đảm bảo có đủ số dư để cắt tiền. 

Chú ý:  Quý khách hàng chỉ thực hiện đăng ký được một quyền mua một lần duy nhất qua Stock24. Nếu cần sửa đổi thông tin về quyền mua hoặc đăng ký thực hiện thêm quyền mua đã thực hiện Quý khách hàng vui lòng qua các phòng Giao dịch của MBS để đăng ký.

2.    Lịch sử thực hiện quyền

  • Quý khách hàng vào menu phụ Lịch sử thực hiện quyền để tra cứu lịch sử thực hiện quyền của tài khoản.

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang