Báo cáo cập nhật cổ phiếu TNG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)

Ngày đăng: 27/11/2018

- Kết quả kinh doanh quý 3/2018 đạt kỷ lục với 1.240 tỷ đồng doanh thu (+46% yoy) và 63,36 tỷ đồng LNST (+38% yoy). Lợi nhuận tăng mạnh nhờ mở rộng quy mô sản xuất. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TNG đạt 2.726,6 tỷ đồng doanh thu và 130,47 tỷ đồng LNST tăng trưởng lần lượt 47,5% và 49% so với cùng kỳ năm 2017.
- Chúng tôi dự phóng năm 2018 TNG đạt doanh thu 3.596 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 168,5 tỷ đồng. EPS 2018 ước đạt 3.429 đồng. 
- Doanh thu năm 2019 dự phóng đạt 4.135,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 195,4 tỷ đồng. EPS 2019 ước đạt 3.300 tỷ đồng. 

Ẩn