Báo cáo phân tích cổ phiếu PVD - Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE)

Ngày đăng: 19/07/2018

Quan điểm đầu tư
  

Chúng tôi cho rằng đến 2019, tình hình kinh doanh của PVD vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn dài hạn PVD đang phải đối diện liên quan đến vấn đề khai thác dầu khí trên Biển Đông cùng với vấn đề về nội bộ tập đoàn mẹ (PVN), do đó chúng tôi cho rằng sẽ cần nhiều thời gian để hoạt động kinh doanh ổn định cho PVD nói riêng và ngành dầu khí Việt Nam nói chung. Tiêu biểu cho triển vọng tái khởi động giàn khoan nước sâu (giàn số V) tiếp tục tạm ngưng do các thông tin liên quan đến mỏ Cá Rồng Đỏ. Trường hợp không có lợi nhuận đột biến như năm 2017 (627 tỷ), lợi nhuận trước thuế 2018 PVD ước lỗ 480 – 510 tỷ, gần tương đương mức lỗ từ hoạt động kinh doanh chính năm 2017.  Chúng tôi kỳ vọng khi các vấn đề trên đ ợc giải quyết, cùng với việc giãn tiến độ tạm thời cho các khoản vay, dòng tiền của PVD sẽ đ ợc cải thiện. EBITDA từ hoạt động kinh doanh chính ở mức 500 tỷ khi không có giàn khoan nước sâu và giá cho thuê giàn tự nâng ở mức thấp 55.000 USD/ngày.  

Ẩn