Báo cáo phân tích cổ phiếu PC1 - Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 (HOSE)

Ngày đăng: 07/08/2018

Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PC1 theo giá mục tiêu 37.300 đồng (upside 15%). PC1 là một cơ hội đầu tư có thể cân nhắc dựa trên (i) vị trí dẫn đầu trong ngành xây lắp điện và sản xuất cột điện, (ii) kế hoạch đầu tư các nhà máy thủy điện và (iii) lợi nhuận từ các dự án bất động sản (BĐS). 2018, kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng đột biến đến từ tất cả các mảng của công ty. Tuy nhiên, khả năng sinh lời dài hạn của PC1 bị giới hạn bởi những khó khăn riêng của ngành xây lắp điện, xu hướng chững lại của mảng BĐS, mặc dù có sự đóng góp lớn hơn từ nhóm thủy điện. 

Ẩn