UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Ngày 07/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 30/GCN-UBCK và 31/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB theo các nội dung như sau:

GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ 30/GCN-UBCK

1. Tên chứng quyền: CPNJ01MBS19CE

2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: PNJ

3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

4. Số lượng chứng quyền chào bán: 1.000.000 chứng quyền

5. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1

6. Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu

8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

9. Thời hạn của chứng quyền: 03 tháng

10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ 31/GCN-UBCK

1. Tên chứng quyền: CHPG01MBS19CE

2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HPG

3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

4. Số lượng chứng quyền chào bán: 2.000.000 chứng quyền

5. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

6. Loại chứng quyền: Chứng quyền Mua

7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu

8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

9. Thời hạn của chứng quyền: 03 tháng

10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nguồn: UBCKNN

Chi tiết giấy chứng nhận xem tại đây: 
1. Giấy chứng nhận số 30/GCN-UBCK
2. Giấy chưng nhận số 31/GCN-UBCK

Ẩn