Career Opportunities

Career Opportunities

Published Date Job Name Location Expiry Date
13/07/2020 Chuyên viên Tài chính – Kế hoạch Hà Nội 30/11/2020
07/07/2020 Chuyên viên Nguồn Vốn Hà Nội 31/08/2020
02/07/2020 Giao dịch viên Hà Nội 31/07/2020
01/07/2020 Chuyên viên phát triển ứng dụng trên nền tảng Mobile (Native và Hybrid) Hà Nội 31/12/2020
30/06/2020 Chuyên viên Vận hành Hà Nội 31/07/2020
Bloomberg: MBSV