Career Opportunities

Career Opportunities

Published Date Job Name Location Expiry Date
22/03/2021 Chuyên viên cao cấp Phòng M&A và Quan hệ quốc tế Hà Nội 30/04/2021
11/03/2021 Chuyên viên Tài chính – Kế hoạch Hà Nội 30/04/2021
01/11/2020 Chuyên viên phát triển ứng dụng trên nền tảng Server Hà Nội 31/03/2021
07/07/2020 Chuyên viên Nguồn Vốn Hà Nội 31/08/2020
02/07/2020 Giao dịch viên Hà Nội 31/07/2020
Bloomberg: MBSV