Quay lại

MBS xin trân trọng thông báo về việc TNS HOLDINGS phát hành trái phiếu ra công chúng với nội dung như sau:

Tài liệu đính kèm:

1.      Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng  

2.       Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng

3.       Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4.       Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

5.       Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành & giao HĐQT triển khai số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020

6.       Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 22/09/2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

7.       Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021 của Công ty, kèm theo văn bản về các điều kiện trái phiếu v/v đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 22/09/2021 của Công ty

8.       Báo cáo tài chính

+ Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán 2019

+ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2019

+ Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán 2020

+ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020

+ Báo cáo tài chính riêng lẻ soát xét 6T2021

+ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6T2021

+ Báo cáo tài chính riêng lẻ 9 tháng 2021

+ Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng 2021

9.      Văn bản cam kết nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư số 129A/2021/CV-TNS ngày 29/11/2021

10.  Hướng dẫn đặt mua thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt mua trái phiếu

11.  Phiếu đăng ký đặt mua trái phiếu

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang