Quay lại

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021: Chi tiết xem tại đây

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2021: Chi tiết xem tại đây

3. Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2021: Chi tiết xem tại đây

4. Công văn Công bố thông tin v/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát: Chi tiết xem tại đây

5. Biên bản họp Ban Kiểm soát: Chi tiết xem tại đây
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang