Quay lại

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG của trái chủ như sau:

  • Mã trái phiếu: TNG_CB_2018
  • Ngày phát hành:  12/12/2018
  • Ngày đáo hạn: 12/12/2021
  • Giấy CNSH TP bị mất: Số 07
  • Số lượng trái phiếu sở hữu: 68 (Sáu mươi tám) trái phiếu
  • Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng
  • Tổng giá trị trái phiếu tính theo mệnh giá: 68.000.000.000 (Sáu mươi tám tỷ) đồng

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu MBS không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào thì MBS sẽ thực hiện hủy Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu đã cấp cho trái chủ, đồng thời xác định Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu đã thất lạc không còn giá trị sử dụng.

Thông tin liên hệ tại MBS:

  • Người liên hệ: Trương Thị Xuân Phương – BP Lưu ký   
  • Email: Phuong.TruongThiXuan@mbs.com.vn
  • Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 73045688 - Máy lẻ: 6874

 

© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang