Quay lại

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB xin thông báo tới Tổ Chức Phát Hành, Đại lý Thanh Toán và Người sở hữu Trái phiếu về ngày chốt danh sách để thực hiện thanh toán tiền lãi kỳ tiếp theo như sau:

  • Mã TP : HPXH2122005
  • Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 Đồng/Trái Phiếu
  • Ngày Phát Hành: 16/07/2021
  • Kỳ hạn Trái Phiếu: 15 tháng kể từ Ngày Phát Hành
  • Ngày Đáo Hạn: 15 tháng kể từ ngày Phát Hành
  • Ngày chốt DS: 06/01/2022
  • Ngày thanh toán lãi: 17/01/2022 (Do ngày 16/01/2022 là ngày chủ nhật)

Trân trọng thông báo !

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang