Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng: 26/02/2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Mã chứng khoán: MBS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Trụ sở chính: Tầng M-3-7, Số 3 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2. Ngày chốt danh sách cổ đông: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 28/03/2018 được quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền.

3. Nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời liên hệ:
Phòng Lưu ký, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 024.37262600/máy lẻ 3939/3900.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                           T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                                      LÊ QUỐC MINH

Đính kèm:

Thông báo số 19/2018/MBS/HĐQT-TB

Ẩn