1. Bộ điều khoản và điều kiện mở Tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK)

Các Điều khoản và Điều kiện Chung sau đây được áp dụng cho tất cả các Tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS). Theo đó, Khách hàng thừa nhận rằng trước khi ký Phiếu yêu cầu kiêm hợp đồng mở tài khoản và Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán tại MBS, Khách hàng đã được cung cấp đầy đủ, đã đọc, hiểu rõ, đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của Các Điều khoản và Điều kiện của MBS áp dụng cho tất cả các Chủ tài khoản (và các sửa đổi, bổ sung của Các Điều khoản và Điều kiện này được MBS thực hiện trong từng thời kỳ), bao gồm: Các Điều khoản và Điều kiện Chung, Các Điều khoản và Điều kiện khác liên quan đến Tài khoản giao dịch chứng khoán và các dịch vụ cụ thể do MBS cung cấp. Khách hàng đồng ý rằng, Phiếu yêu cầu kiêm hợp đồng mở tài khoản và Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán, Các Điều khoản và Điều kiện cùng với các văn bản khác nhằm mở, sử dụng tài khoản và sử dụng dịch vụ do MBS cung cấp sẽ có hiệu lực ràng buộc như một hợp đồng giữa Khách hàng và MBS.

Xem Bộ điều khoản và điều kiện chi tiết tại đây.

 

2. Điều khoản và điều kiện về Giao dịch chứng khoán phái sinh (GDCKPS)

Điều khoản và Điều kiện về giao dịch chứng khoán phái sinh sau đây được áp dụng cho tất cả các Khách hàng mở Tài khoản phái sinh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS). Theo đó, Khách hàng xác nhận rằng trước khi ký Yêu cầu mở tài khoản kiêm Hợp đồng giao dịch chứng khoán phái sinh tại MBS, Khách hàng đã được cung cấp đầy đủ, đã đọc, hiểu rõ, đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của Điều khoản và điều kiện về giao dịch chứng khoán phái sinh của MBS áp dụng cho tất cả các Chủ tài khoản (và các sửa đổi, bổ sung của Điều khoản và Điều kiện về giao dịch chứng khoán phái sinh này được MBS thực hiện trong từng thời kỳ). Khách hàng đồng ý rằng, Yêu cầu mở tài khoản kiêm Hợp đồng giao dịch chứng khoán phái sinh, Điều khoản và Điều kiện về giao dịch chứng khoán phái sinh cùng với các văn bản khác nhằm mở, sử dụng Tài khoản phái sinh và sử dụng dịch vụ do MBS cung cấp sẽ có hiệu lực ràng buộc như một hợp đồng giữa Khách hàng và MBS.

Xem Điều khoản và điều kiện phái sinh chi tiết tại đây

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang