Đội ngũ lãnh đạo

  • Hội đồng quản trị
  • Ban Kiểm Soát
  • Ban điều hành
Lê Quốc Minh
Ông Lê Quốc Minh Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Quốc Minh hiện là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Ông Minh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đầu tư và bảo vệ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng (Học viện hậu cần). Ông Minh có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và hơn 10 năm gắn bó với Ngân hàng TMCP Quân đội với các trọng trách được giao như Giám đốc Chi nhánh MB Ninh Bình, Giám đốc Khối Khách hàng lớn.

Vũ Thành Trung Ông Vũ Thành Trung Phó Chủ tịch HĐQT Trần Hải Hà Ông Trần Hải Hà Thành viên HĐQT
Trần Thị Kim Thanh Trần Thị Kim Thanh Thành viên HĐQT Phạm Thị Minh Tâm Phạm Thị Minh Tâm Thành viên HĐQT
Ông Ông Vũ Thành Trung Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Ông Trần Hải Hà Thành viên HĐQT
Bà Trần Thị Kim Thanh Thành viên HĐQT
Bà Phạm Thị Minh Tâm Thành viên HĐQT
Nguyễn Kim Chung
Nguyễn Kim Chung Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Kim Chung hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Bà Chung tốt nghiệp và bảo vệ Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Học viện Tài chính. Tại MBS, bà Chung từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Kế toán, Kiểm soát, Trưởng sàn giao dịch Hoàng Quốc Việt, Trưởng phòng Nghiệp vụ 16.

Nguyễn Thị Diệp Quỳnh Nguyễn Thị Diệp Quỳnh Thành viên Ban Kiểm Soát Vũ Thị Hương Vũ Thị Hương Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Diệp Quỳnh Thành viên Ban Kiểm Soát
Bà Vũ Thị Hương Thành viên Ban Kiểm soát
Trần Hải Hà
Ông Trần Hải Hà Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Trần Hải Hà hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MBS, trực tiếp phụ trách hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Ông Hà tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành tài chính ngân hàng và bảo vệ Thạc sỹ tài chính doanh nghiệp và kiểm soát quản trị tại trường Đại học Toulouse, Pháp. Ông Hà có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng TMCP Quân đội như Phó Giám đốc Khối Khách hàng lớn và Định chế tài chính, Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng.

Phùng Thị Thanh Hà Phùng Thị Thanh Hà Phó Tổng Giám đốc Lê Thành Nam Ông Lê Thành Nam Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Việt Oanh Nguyễn Thị Việt Oanh Phó Tổng Giám đốc Lê Văn Tuấn Ông Lê Văn Tuấn Thành viên Ban Điều hành
Bà Phùng Thị Thanh Hà Phó Tổng Giám đốc
Ông Ông Lê Thành Nam Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Việt Oanh Phó Tổng Giám đốc
Ông Ông Lê Văn Tuấn Thành viên Ban Điều hành
Ẩn