Khách hàng có chứng khoán lưu ký tại MBS có nhu cầu rút chứng khoán có thể thực hiện rút tại MBS với điều kiện sau:

  • Khách hàng không có nghĩa vụ tài chính tại MBS;
  • Chỉ thực hiện rút chứng khoán ở tài khoản giao dịch chứng khoán thường;
  • Khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số lượng chứng khoán đang sở hữu.

Sau khi thực hiện rút chứng khoán, khách hàng nhận giấy xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đến tổ chức phát hành để nhận lại Sổ cổ đông.

1.    Hồ sơ rút chứng khoán bao gồm:

  • Đề nghị rút chứng khoán (Mẫu 16A/LK); 
  • Chứng minh thư bản sao và Chứng minh thư bản gốc (để đối chiếu);
  • Bản sao công chứng Giấy Đăng ký kinh doanh đối với khách hàng tổ chức.

2.    Các bước thực hiện:

  • Khách hàng có thể thực hiện việc rút chứng khoán như sau:
  • Khách hàng đến trực tiếp các Chi nhánh/Phòng giao dịch cua MBS để làm thủ tục;
  • Khi VSD chấp thuận hồ sơ rút chứng khoán, MBS thông báo với khách hàng trong việc nhận lại Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán do tổ chức phát hành cấp.
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang