Tại sao khách hàng cá nhân ít có cơ hội tiếp cận kênh đầu tư TPDN

Trên thị trường, TPDN chưa phổ biến đối với các nhà đầu tư cá nhân vì:

- Cơ hội đầu tư thấp: mỗi doanh nghiệp uy tín chỉ phát hành một số lượng có hạn TPDN

- Quy mô đầu tư lớn: mệnh giá thường lớn (1 tỷ VNĐ/ Trái phiếu) và quy mô mỗi hợp đồng thường trên 50 tỷ/ Hợp đồng

- Cần khả năng phân tích đánh giá doanh nghiệp để chọn được trái phiếu tốt

- Kỳ hạn thường trung và dài hạn 

Ẩn