MBond là gì?

- MBond là sản phẩm phân phối TPDN do MBS đầu tư sơ cấp từ các tổ chức phát hành (doanh nghiệp), sau đó phân phối thứ cấp cho KH cá nhân và tổ chức khác.

 - MBond có danh mục bao gồm nhiều trái phiếu với các kỳ hạn khác nhau và biểu lãi suất khác nhau.

Ẩn