연구 센터

HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 01/02/2021

Published Date: 01-02-2021

HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 01/02/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 01/02/2021 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):


Tài liệu đính kèm
 42458_1BB81n2001022021.pdf

Nguồn thông tin được lấy từ FiinGroup
MBS không chịu trách nhiệm với nội dung thông tin

Others

Bloomberg: MBSV