Shareholder Information

MBS công bố nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Published Date: 03/06/2020

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) công bố nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020

3. Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2020

Others

Bloomberg: MBSV